راهنماهای اخلاق کشوری در موضوع مراقبت تسکینی در بیماران در مراحل پایانی حیات

با توجه به اهمیت طب تسکینی در کشور و لزوم توجه ویژه به مسائل اخلاقی در این حوزه " راهنماهای اخلاق کشوری در موضوع مراقبت تسکینی در بیماران در مراحل پایانی حیات " مصوب شورای عالی اخلاق پزشکی و مکاتبه شماره ۵۰۰/۶۱۸۹/ د مورخ ۹۷/۱۲/۵ معاون محترم آموزشی و نائب رئیس شورای اخلاق پزشکی کشور جهت آگاهی و بهره برداری ابلاغ می گردد . جهت دریافت دستورالعمل اینجا و جهت دریافت مکاتبه اینجا را کلینیک کنید .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳