سمینارآموزشی سامانه گزارش دهی عفونت بیمارستانی درایران

سمینارآموزشی سامانه گزارش دهی عفونت بیمارستانی درایران باحضور سوپروایزرین کنترل عفونت استانهای اصفهان وچهارمحال بختیاری وشهرستان کاشان ازساعت ۸صبح لغایت ۱۴ باهدف آشنایی وارتقاءبیماریابی سوپروازرین کنترل عفونت برگزارگردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳