جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیر حکومتی

جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی  سایر اعضا در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شد. در این جلسه پرونده های تخلفات ارجاعی از معاونتهای درمان و غذا و دارو مطرح و پس از بررسی ۲۳پرونده مطروحه، تخلف ۲۲ پرونده محرز و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳