تغییرساعات کاری دستگاه های اجرایی استان

قابل توجه مراکز درمان سوءمصرف مواد

«راهنما و فرم ثبت موالید در سال ۹۲»

قابل توجه کلیه بیمارستانها

برگزاری آخرين جلسه کمیته فرعی آموزش

برگزاری جلسه بسته آموزشی سال ۹۲

«جلسه آموزشي ثبت زايمان و مرگ پری ناتال»

محاسبه اضافه كارپرسنل اورژانس

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳