نودمین جلسه کمیته مدیریت خطاوخطر

کارگاه دیابت و مراقبت های پرستاری

اخذ تعرفه هادر چارچوب مصوبات هیئت وزیران

اطلاعیه بسیج کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

«کمیسیون طرح رشته کارشناسی مامایی»

کارگاه مراقبت از استوما

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳