پلمپ

پلمپ یک واحد مداخله در درمان

جلسه تعامل درون بخشی اداره نظارت بر درمان

«ثبت نام اینترنتی کمیسیون طرح رشته مامایی»

مجموعه فایل های آموزشی مدیریت پسماند

کارگاه مراقبتهای پرستاری در ICU

لیست مناطق مجاز مراکز MMT

نودمین جلسه کمیته مدیریت خطاوخطر

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳