کارگاه شش روزه مراقبتهای پرستاری در ICU

کمیسیون اضطراری طرح اجباری فصل زمستان

کمیته درمان

عدم پذیرش و ارسال نمونه Cell Free Fetal DNA

کارگاه ICU یک و دو

کارگاه تغذیه حمایتی و مراقبتهای پرستاری

نتایج کمیسیون طرح رشته ی علوم آزمایشگاهی

شرکت در آزمون الکترونیکی مدیریت عمومی

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳