کارگاه تغذیه حمایتی و مراقبتهای پرستاری

نتایج کمیسیون طرح رشته ی علوم آزمایشگاهی

شرکت در آزمون الکترونیکی مدیریت عمومی

نتایج کمسیون طرح رشته رادیولوژی

اطلاعیه بسیج جامعه پزشکی

نتایج کمیسیون طرح رشته های اجباری

چهارمين کميته مسئولين آموزش به بيمار

اهدا عضو اهدای زندگی

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳