بخش همودیالیز مرکز آموزشی درمانی امین

بخش همودیالیز مراکز نور وعلی اصغر(ع)

کتب خریداری شده از بیست و ششمین نمایشگاه کتاب تهران

جلسه توجیهی نیروهای طرح مهندسی پزشکی

اطلاعیه بسیج جامعه پزشکی

اطلاعیه بسیج جامعه پزشکی

«ثبت نام طرح رشته مامایی»

قابل توجه کلیه بیمارستانها

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳