جلسه تعامل درون بخشی اداره نظارت بر درمان

«ثبت نام اینترنتی کمیسیون طرح رشته مامایی»

مجموعه فایل های آموزشی مدیریت پسماند

کارگاه مراقبتهای پرستاری در ICU

لیست مناطق مجاز مراکز MMT

نودمین جلسه کمیته مدیریت خطاوخطر

کارگاه دیابت و مراقبت های پرستاری

اخذ تعرفه هادر چارچوب مصوبات هیئت وزیران

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳