کارگاه بروز رسانی اطلاعات سامانه آواب

نتایج سومین کمیسیون رشته های اجباری

کارگاه مراقبت های پرستاری در دیالیز

نشست خبری و مطبوعاتی

جلسه بررسی و ضعیت اجرایی تروماسیستم

جلسه هماهنگی با موضوع تروماسیستم

جلسه آشنائی با سامانه مدیریت مراکز MMT

«کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار»

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳