عناوین تابلوها و نحوه تبلیغ موسسات پزشکی کشور

جهت دریافت نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص عناوین تابلوها و نحوه تبلیغ موسسات پزشکی کشور به قسمت زیر مراجعه نمایید.

پیوست ۱

پیوست ۲

پیوست ۳

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳