اضافه شدن برنامه های جدید به برنامه های اجباری ارزیابی خارجی کیفیت

جهت دریافت نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت اضافه شدن برنامه های جدید به برنامه های اجباری ارزیابی خارجی کیفیت به قسمت زیر مراجعه نمایید.

پیوست ۱

پیوست ۲

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳