HIV و دندانپزشکان

dentistryhivچند ساعت پس از تولد,میکروارگانیسم ها در دهان تجمع پیدا می کنند که بیشتر از نو ع هوازی و بی هوازی اختیاری می باشند. با رویش دندان ها,اکوسیستم پیچیده ای با صدها گونه میکروبی در محیط دهان پدید می آید.با توجه به این گستره وسیع ,بیماران مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی و کارکنان مراقبت از سلامت در دندانپزشکی بطور دائم در معرض بسیاری از بیماری های عفونی و ارگانیسم های بالقوه بیماریزا قرار دارند که از بین این ارگانیسم ها,مواردی نظیر:HIV,HBVوHCVاز اهمیت ویژه ای برخوردارند.

دریافت متنHIV و دندانپزشکان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳