جلسه آموزشی چک لیست جدید باکتری شناسی و هماهنگی و بررسی برنامه عملیاتی

جلسه آموزشی چک لیست جدید باکتری شناسی و هماهنگی و بررسی برنامه عملیاتی سال ۹۶ با حضور قائم مقام محترم معاون درمان، مدیر محترم نظارت بر درمان، مسئولین فنی و مدیران داخلی آزمایشگاههای بیمارستانهای دولتی تحت پوشش در تاریخ ۱۲/۶/۹۶ توسط اداره امور آزمایشگاههای معاونت درمان برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳