پرسش و پاسخ

پاسخ:
هزينه مازاد بر سقف تعهد بيمه پايه و تکميلي مشمول حمايت اين برنامه خواهد بود.
پاسخ:
با تشكر . پيشنهاد شما در كميته تخصصي مربوطه مورد بررسي قرار خواهد گرفت
پاسخ:
در پرداخت تعرفه تشويقي زايمان ، مقيم بودن متخصص (اعم از تمام وقت و غير تمام وقت )مد نظر است .اما سهم متخصص تمام وقت متفاوت از متخصص غير تمام وقت مي باشد .
پاسخ:
طبق تبصره ۴ اطلاعيه شماره پنج ستاد ، هزينه کيف وسائل بيمار ، ۱۰% سهم بيمار، ۵۰% از تعرفه هتلينگ ( به عهده بيمارستان) و ۴۰% از محل برنامه کاهش پرداخت بيمار بستري تامين مي شود.
پاسخ:
در هر صورت سزارين الکتيو مشمول برنامه کاهش پرداختي بيماران بستري و ترويج زايمان طبيعي نمي باشد.( حتي در صورتي که سازمان بيمه گر ، اين پرونده را معادل زايمان طبيعي تلقي نمايد). هزينه هاي مازاد بر تعهد بيمه پايه بر عهده بيمار مي باشد
پاسخ:
در هر صورت سزارين الکتيو مشمول برنامه کاهش پرداختي بيماران بستري و ترويج زايمان طبيعي نمي باشد.( حتي در صورتي که سازمان بيمه گر ، اين پرونده را معادل زايمان طبيعي تلقي نمايد). هزينه هاي مازاد بر تعهد بيمه پايه بر عهده بيمار مي باشد
پاسخ:
در هر صورت سزارين الکتيو مشمول برنامه کاهش پرداختي بيماران بستري و ترويج زايمان طبيعي نمي باشد.( حتي در صورتي که سازمان بيمه گر ، اين پرونده را معادل زايمان طبيعي تلقي نمايد).

صفحه‌ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳