پرسش و پاسخ

پاسخ:
پيش از اين نيز دريافت فرانشيز از بيماران براي کاي دوم ممنوع بوده است. بعد از شروع برنامه نيز از محل اعتبارات اين برنامه و ساير منابع قابل تأمين نيست. تأکيد ميشود، گرفتن وجه فرانشيز براي کاي دوم از بيمار کماکان ممنوع است
پاسخ:
فقط هزينه هاي مازاد بر تعهد بيمه پايه و مکمل نيروي مسلح، مشمول برنامه است.؟
پاسخ:
سهم بيمار از هزينه آمپول رگام براي زايمان طبيعي تحت پوشش برنامه مي باشد. سهم بيمه توسط سازمان بيمه مربوطه تامين مي شود.
پاسخ:
سهم بيمار از هزينه آمپول رگام براي زايمان طبيعي تحت پوشش برنامه مي باشد. سهم بيمه توسط سازمان بيمه مربوطه تامين مي شود.
پاسخ:
بسته حمايتي اين بسته شامل زايمان طبيعي و زايمان بي درد با استفاده از روش اپيدورال است . انتونوکس کماکان با روال معمول بيمه هاي پايه پوشش داده مي شود
پاسخ:
براي ارائه پاسخ نياز به ذکر مصاديق و قيد استثنائات مورد نظر مي باشد.
پاسخ:
در هر صورت سزارين الکتيو مشمول برنامه کاهش پرداختي بيماران بستري و ترويج زايمان طبيعي نمي باشد.( حتي در صورتي که سازمان بيمه گر ، اين پرونده را معادل زايمان طبيعي تلقي نمايد). هزينه هاي مازاد بر تعهد بيمه پايه بر عهده بيمار مي باشد
پاسخ:
هزينه مازاد بر سقف تعهد بيمه پايه و تکميلي مشمول حمايت اين برنامه خواهد بود. تعرفه تشويقي زايمان به ازاي زايماني که در هر مرکز صورت گرفته تخصيص مي يابد

صفحه‌ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳