پرسش و پاسخ

پاسخ:
هزينه همراه فقط براي بيماران زير ۱۲ سال مشمول حمايت اين برنامه ميباشد . يعني اين بيماران فقط ۱۰ در صد هزينه همراه را پرداخت مينمايند و ساير بيماران بايستي كل هزينه همرا را پرداخت نمايند .
پاسخ:
دريافت مابه التفاوت تعرفه دولتي و خصوصي از بيماران نيز در مراكز دولتي ممنوع ميباشد .
پاسخ:
ملاك محاسبه و پرداخت خدمات در اين برنامه تعرف هاي مصوب دولتي و قيمتهاي دارو تجهيزات اعلامي توسط سازمان غذا و دارو ميباشد .
پاسخ:
چنانچه سزارين مطابق دستورالعمل مراقبتهاي مديريت شده، انجام و مورد قبول کارشناس مقيم بيمه پايه باشد، در تعهد برنامه است
پاسخ:
به اطلاعيه شماره ۷ بند ۲ و ۳ مراجعه شود.
پاسخ:
اين سازمانهات و نهادها بايستي به تعهدات خود مانند گذشته عمل نمايند و فقط خدماتي كه تحت پوشش قبلي انها نيست ،مشمول اين برنامه ميباشد قابل تامين از منابع اين برنامه ميباشد
پاسخ:
خير فقط بر اي گروه سني ۱۲ سال و زير ۱۲ سال مشمول برنامه ميباشد. يعني ۱۰ درصد هزينه همراه بيماران زير ۱۲ از بيمار دريافت ميشود و رايگان هم نميباشد.
پاسخ:
ملاك محاسبه و پرداخت هزينه هاي مورد سئوال بطور كامل در دستورالعمل مربوطه در ماده ۶ ذكر شده است .
پاسخ:
پيش از اين نيز دريافت فرانشيز از بيماران براي کاي دوم ممنوع بوده است. بعد از شروع برنامه نيز از محل اعتبارات اين برنامه و ساير منابع قابل تأمين نيست. تأکيد ميشود، گرفتن وجه فرانشيز براي کاي دوم از بيمار کماکان ممنوع است.

صفحه‌ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳