پرسش و پاسخ

پاسخ:
بيمار ابتدا از خدمات بيمه پايه و تکميلي بهره مند ميشود و هزينه هاي مازاد بر اين دو، در صورتي که در زمره بسته مشمول برنامه باشد، حمايت خواهد شد
پاسخ:
يمار ابتدا از خدمات بيمه پايه و تکميلي بهره مند ميشود و هزينه هاي مازاد بر اين دو، در صورتي که در زمره بسته مشمول برنامه باشد، حمايت خواهد شد. جهت اطلاعات بيشتر به اطلاعيه شماره ۷ بند ۲ و ۳ مراجعه شود.

صفحه‌ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳