پرسش و پاسخ

پاسخ:
خیر ، زایمان طبیعی فقط در مراکز دولتی ،تحت پوشش برنامه ترویج زایمان طبیعی است.
پاسخ:
سزارین انجام شده در مراکز آموزشی درمانی در صورت مطابقت با دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده ،تحت پوشش برنامه کاهش پرداخت بیماران بستری می باشد.
پاسخ:
۱-بیمارانی که اقدام به خودکشی نمودهاند ۲- بیماران بستری جهت اعمال جراحی زیبایی۳-بیماران ناشی از ضرب وجرح ۴- هزینه اقامت در اتاق یک تخته(به استثائ تخت ایزوله)۵- هزینه اقامت درvip
پاسخ:
هزینه همراه فقط برای کودکان زیر ۱۲ سال لحاظ میگردد.
پاسخ:
بلي مطابق با اطلاعيه شماره ۵ ستاد تحول پرداخت خواهد گرديد.
پاسخ:
مطابق با دستورالعمل بيماران بستري مشمول برنامه ميشوند و جهت اطلاع از نحوه پردا خت هزينه خدمات اورژانسي به اطلاعيه شماره ۷ بند ۵ مراجعه شود .
پاسخ:
بلي مطابق با دستورالعمل شامل ميشود.

صفحه‌ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳