پرسش و پاسخ

پاسخ:
طبق تبصره ۴ اطلاعيه شماره پنج ستاد ، هزینه کیف وسائل بیمار ، ۱۰% سهم بيمار، ۵۰% از تعرفه هتلينگ ( به عهده بيمارستان) و ۴۰% از محل برنامه کاهش پرداخت بیمار بستری تامين مي شود. اقلام موجود در كيف بهداشتي نيز مطابق بند ۳ اطلاعيه شماره هفت مي باشد.
پاسخ:
طبق تبصره ۴ اطلاعيه شماره پنج ستاد ، هزینه کیف وسائل بیمار ، ۱۰% سهم بيمار، ۵۰% از تعرفه هتلينگ ( به عهده بيمارستان) و ۴۰% از محل برنامه کاهش پرداخت بیمار بستری تامين مي شود. اقلام موجود در كيف بهداشتي نيز مطابق بند ۳ اطلاعيه شماره هفت مي باشد.
پاسخ:
در هر صورت سزارین الکتیو مشمول برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری و ترویج زایمان طبیعی نمی باشد.( حتی در صورتی که سازمان بیمه گر ، این پرونده را معادل زایمان طبیعی تلقی نماید). هزینه های مازاد بر تعهد بیمه پایه بر عهده بیمار می باشد
پاسخ:
اين برنامه تنها زايمان طبيعي را تحت پوشش دارد . سزارين انجام شده طبق دستورالعمل مراقبت هاي مديريت شده ، تحت پوشش برنامه كاهش پرداخت بيماران بستري مي باشد .
پاسخ:
​ در هر صورت سزارین الکتیو مشمول برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری و ترویج زایمان طبیعی نمی باشد.( حتی در صورتی که سازمان بیمه گر ، این پرونده را معادل زایمان طبیعی تلقی نماید). هزینه های مازاد بر تعهد بیمه پایه بر عهده بیمار می باشد
پاسخ:
بله. عوارض زایمان طبیعی صرفا در قالب پرونده زایمان طبیعی با اعتبار این برنامه پوشش داده می شود. یعنی درمان عوارض در بستری های بعدی مشمول این برنامه نیست.​
پاسخ:
​\ هزینه همراه تحت پوشش برنامه ترویج رایمان طبیعی نمی باشد
پاسخ:
​صرفا در بیمارستانهای آموزشی چون مسئولیت دستیار بر عهده متخصص کشیک می باشد،جزو زایمان متخصص محسوب می شود . در هر حال براساس شيوه نامه ارتقای حضور متخصص زنان، حضور متخصص مسئول بیمار در طی فرایند زایمان الزامی است.
پاسخ:
۱-این گونه خدمات شامل اعمالی است که فاقد پوشش بیمه پایه ودارای تعرفه بالا ونیازمند استفاده از تجهیزات گران قیمت هستند ۲-تا تععین وضعیت نهایی نحوه پوشش خدمات مذگور با رعایت سقف تعداد این خدمات در سا ل۹۲ وبا رعایت سقف اعتبارات تخصصی ان دانشگاه ۹۰ درصد هزینه مربوطه از محل کاهش فرانشیز پرداخت گردد. ۳-در صورت داشتن بیمه تکمیلی هزینه ها می بایست توسط بیمه تکمیلی پوشش داده شود

صفحه‌ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳