پرسش و پاسخ

پاسخ:
در صورتي كه بيمار بدون فرم ارجاع باشد مانند بقيه بيماران فرانشيز ۱۰ درصد پرداخت خواهد شد​.
پاسخ:
سخ: خير : بيمارستان هاي مشمول طرح مكلفند كليه دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز بيماران را راسا در همان بيمارستان ارائه نمايند . پرداخت هيچ وجهي در خارج از صندوق بيمارستان براي تهيه دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز بيماران حتي براي شركتهايي كه دارو و تجهيزات پزشكي را در محيط بيمارستان ارائه مينمايند مجاز نميباشد .
پاسخ:
خیر هزینه نوزاد جدای از هزینه زایمان است. در این موارد نیز فقط ۱۰% از هزینه توسط بیمارستان دریافت می شود.
پاسخ:
خیر فقط اتباع ایرانی را شامل می شود
پاسخ:
پاسخ: خدمات نازائی که تا به حال تحت پوشش بیمه بوده است آن خدمات را در این طرح تحت پوشش می باشد وبیمار هزینه ده درصد را پرداخت می نماید.
پاسخ:
پاسخ : خير خدمات سرپايي مشمول برنامه نميباشد
پاسخ:
بيماران اورژانسي در صورتي مشمول برنامه ميشوند كه تحت نظر بوده و پرونده براي انها تشكيل شده باشد .
پاسخ:
اين برنامه تنها زايمان طبيعي را تحت پوشش دارد . سزارين انجام شده طبق دستورالعمل مراقبت هاي مديريت شده ، تحت پوشش برنامه كاهش پرداخت بيماران بستري مي باشد .​

صفحه‌ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳