ساعات فعالیت مراکز سوء مصرف مواد در شش ماهه دوم سال جاری

قابل توجه مسئولین فنی مراکز سوء مصرف مواد (ساعات فعالیت مراکز MMTبه شرح ذیل می باشد)

ساعت فعالیت شیفتصبح  از شنبه الی پنج شنبه: ۸ الی ۱۳(حداقل ۴ ساعت کاری)

ساعت فعالیت شیفتعصر  از شنبه الی پنجشنبه : ۱۵:۳۰ الی ۲۰ (حداقل ۴ ساعت کاری)

ضمنا فعالیت کلیه مراکز MMTطبق ساعات اعلام شده ضروری می باشد. در غیر اینصورت طبق مقررات برخورد خواهد شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳