دستورالعمل و راهنمای روش استاندارد انتقال نمونه هاي عفوني (آخرین ویرایش)

جهت دریافت دستورالعمل و راهنمای مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص انقال امن و ایمن نمونه های عفونی بر روی قسمت های زیر کلیک نمایید.

دریافت دستورالعمل انتقال امن و ایمن نمونه های عفونی

دریافت راهنمای انتقال امن و ایمن نمونه های عفونی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳