دستورالعمل ها و آیین نامه ها

دستورالعمل اجرایی کمیسیونهای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

جهت دریافت دستورالعمل اجرایی کمیسیونهای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور اینجا را کلیک کنید

دستورالعمل اجرایی کمیسیونهای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

جهت دریافت دستورالعمل اجرایی کمیسیونهای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور اینجا را کلیک کنید

دستورالعمل اجرایی کمیسیونهای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

جهت دریافت دستورالعمل اجرایی کمیسیونهای پزشکی و سایر فرمها اینجا را کلیک کنید

اشتراک در دستورالعمل ها و آیین نامه  ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳