مدیریت اموربیمارستانی وتعالی خدمات بالینی

 

 

 

نام ونام خانوادگی مدیر: دکترمصطفی رضایی

 

سمت :  مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
مدرک تحصیلی: دکتری حرفه ای پزشکی

شرح وظایف:

۱)برقراري ارتباط مستمر با معاون درمان و قائم مقام ایشان دراجراي برنامه ها
۲)ارائه الگوي استاندارد در بخش جذب نيروي انساني، فضاي فيزيكي مناسب و فرآيندهاي كاري
۳)جمع آوري نيازهاي فصلي بيمارستانها به نيروي انسانی(پزشک ، ماما و کارشناس تغذیه) تحليل نتايج و اعلام نظر كارشناسي به معاونت توسعه و وزارت متبوع
۴)تهيه و تدوين شاخص هاي مرتبط با حوزه كاري مديران بيمارستان
۵)نظارت و ارزيابي عملكرد مديران بيمارستان بر اساس چك ليست هاي مربوطه و استاندارد
۶)نيازسنجي آموزشي مديران بيمارستان و برنامه ریزی در جهت توانمند سازی مدیران با هماهنگی معاونت توسعه دانشگاه
 ۷)برنامه ريزي و هماهنگي جهت برگزاري همايشهای كاربردي مديران بيمارستان بصورت ساليانه
۸)دريافت گزارش عملكرد ساليانه واحدهای ستادی مرتبط و بیمارستانها و بررسی میزان دسترسی دانشگاه علوم پزشکی به اهداف مورد نظر
۹)استفاده از نظرات كارشناسي علمي و كاربردي با مشاركت مديران بيمارستانها در پيشبرد اهداف
۱۰)پایش مستمر شاخص های مرتبط با اجرای برنامه تحول در نظام سلامت با همکاری سایر مدیران ستادی
۱۱)تهيه و تدوين دستورالعمل هاي مرتبط و ابلاغ به بيمارستانها.
۱۲)ارتباط مستمر با مديران بيمارستان در جهت رفع مشكلات مربوطه.
۱۳) اجراي برنامه پزشك خانواده شهري در سطوح دو و سه در استان.
۱۴)پیگیری ویژه شاخص های مرتبط با سلامت گروه های هدف (مادران باردار و کودکان و سالمندان)
۱۵)پیگیری ویژه توسعه زیرساخت های ارائه خدمات و تدوین و اصلاح فرایند های مرتبط با بیماران خاص ، واگیر و غیر واگیر
۱۶) ارايه نظرات كارشناسي در خصوص تاسيس و يا توسعه مراكز درماني

شماره داخلی: ۲۴۲
آدرس پست الکترونیکی:  hospitals@mui.ac.ir

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳