راه اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی

لذا جهت اخذ نوبت برای تخصص های مذکور از تاریخ ۱۰/۹/۹۲ به آدرس الکترونیکی www.nobatdehi.mui.ac.ir یا به لینک مربوطه در سایت معاونت درمان مراجعه فرمایند.

 
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳