کلاس آموزشی ضمن خدمت آزمایشات کامل ادرار

  کلاس آموزشی ضمن خدمت آزمایشات کامل ادرار، نحوه گزارش و موارد رد نمونه جهت آزمایشگاههای تشخیص پزشکی در تاریخ ۱۳/۷/۹۶ در این معاونت برگزار گردید.
آموزشهای لازم در خصوص آنالیز میکروسکوپی ادرار و موارد رد نمونه ادراری توسط آقای دکتر البرزی منش ارائه گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳