کلاس باز آموزی روانشناسان مراکز درمان سوء مصرف مواد

کلاس باز آموزی روانشناسان مراکز درمان سوء مصرف مواد با عنوان مصاحبه انگیزشی و مشاوره خانواده در تاریخ ۱۶-۱۵-۱۴ مرداد ۱۳۹۶ در معاونت درمان برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳