معرفی ستادهدایت

معرفی ستاد هدایت

شرح وظایف

اشتراک در معرفی ستادهدایت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳