مدارک مجوز کار با اشعه

راهنمای درخواست تاییدیه مجوز کار با اشعه

 قابل توجه متقاضیان اخذ یا تمدید مجوز کار با اشعه : مدارک مورد نیاز را مطابق لیست ذیل تهیه و در قالب لوح فشرده به همراه درخواست کتبی شخص قانونی به این معاونت ارسال فرمایید.                                                            

 

لیست مدارک مورد نیاز

اطلاعات مرکز درخواست کننده

 مشخصات پرتوکاران مرکز

 مشخصات کلیه دستگاههای پرتوساز موجود در مرکز

 تعهد نامه شخص مسئول - شرح وظایف شخص مسئول

 تعهد نامه مسئول فیزیک بهداشت - شرح وظایف مسئول فیزیک بهداشت

اشتراک در مدارک مجوز کار با اشعه

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳