آموزش ستادهدایت

نتایج آزمون دستورالعمل مدون اعزام وانتقال استاندارد بیماران

نتایج ازمون دستورالعمل مدون اعزام وانتقال استاندارد بیماران

برنامه های اموزشی

EDC process

اشتراک در آموزش ستادهدایت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳