آموزش

تقویم برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت پرتوکاران زمستان ۹۸

بدینوسیله به اطلاع کلیه پرسنل کاردان و کارشناس رشته های رادیولوژی، رادیوتراپی، پزشکی هسته ای و ارشد فیزیک پزشکی مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می رساند دوره های آموزشی ضمن خدمت زمستان ۹۸ طبق فایل پیوست در معاونت درمان برگزار می گردد.

دریافت فایل

تغییر تقویم دوره های آموزشی ضمن خدمت رشته رادیولوژی/آذر ۹۸

بدینوسیله به اطلاع کلیه پرسنل کاردان و کارشناس رادیولوژی شاغل در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می رساند تاریخ برگزاری دوره آموزشی تصویربرداری از سیستم گوارش از ۳ آذر ماه  به ۱۷ آذر ماه ۹۸ تغییر یافت.

دریافت فایل

تقویم دوره های آموزشی ضمن خدمت رشته رادیولوژی آذر ماه ۹۸

 به اطلاع کلیه پرسنل کاردان و کارشناس رشته های رادیولوژی مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می رساند دوره های آموزشی ضمن خدمت آذر ماه ۹۸ طبق فایل پیوست در معاونت درمان برگزار می گردد.

دریافت فایل

 

تقویم دوره های آموزشی ضمن خدمت شهریور ۹۸

بدینوسیله به اطلاع کلیه پرسنل کاردان و کارشناس رشته های رادیولوژی، رادیوتراپی، پزشکی هسته ای و ارشد فیزیک پزشکی مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می رساند دوره های آموزشی ضمن خدمت شهریور۹۸ طبق فایل پیوست در معاونت درمان برگزار می گردد.

دریافت فایل

تقویم دوره های آموزشی ضمن خدمت رشته رادیولوژی بهمن ماه ۹۷

بدینوسیله به اطلاع کلیه پرسنل کاردان و کارشناس رشته رادیولوژی شاغل در بیمارستان های تابعه دانشگاه می رساند دوره های آموزشی ضمن خدمت  دربهمن ماه ۹۷ طبق فایل ذیل برگزار می گردد.

دریافت فایل

تقویم آموزشی ضمن خدمت رشته رادیولوژی آذر ماه ۹۷

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارشناسان رشته رادیولوژی شاغل در بیمارستان های تابعه دانشگاه می رساند دوره های آموزشی ضمن خدمت  درآذر ماه ۹۷ طبق فایل ذیل برگزار می گردد.

دریافت فایل

اشتراک در آموزش

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳