دوره آموزشی قوانین و نحوه امحاء پرونده های پزشکی

واحد مدیریت اطلاعات سلامت معاونت درمان با هدف ارتقاء سطح علمی و بروزسانی اطلاعات همکاران شاغل د رمراکز درمانی و ایجاد وحد ت رویه در فرآیندهای جاری این واحد دوره آموزشی تحت عنوان قوانین و نحوه امحاء پرونده های پزشکی را با حضور جناب آقای محمد رضا حبیبی رئیس اداره مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان الزهرا در سالن کنفرانس در تاریخ یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۸ برگزار نمود.

فایل آموزشی دوره قوانین و نحوه امحاء پرونده های پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳