آیین نامه ها

 
 
 

آیین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی داخلی

 
                 دستورالعمل و فرمهای تمدید پروانه موسسات پزشکی و پیراپزشکی
 
 فرم   اطلاعات شناسنامه هاي   مؤسسات پزشکی و   پیراپزشکی (شماره ۲ )
فرم   اطلاعات شناسنامه هاي   مؤسسات   پزشکی و   پیراپزشکی (پیوست۱)
فرم   اطلاعات شناسنامه هاي   مؤسسات   پزشکی و   پیراپزشکی( پیوست۲ (
مبالغ جدیدتمدید
 
چک لیست های تمدید
 
 
مکاتبات تمدیدبیمارستانها وموسسات پزشکی وپیراپزشکی
 
مکاتبه شماره ۳(موسسات خصوصی)
 
 
 
                                                                تذکرات مسئول فنی
 
 
                   فرم های خام
 
 
                      دستورالعملهای تفویض اختیار
 
 
 
 
 

<--break->

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳