کلاس آموزشی نرم افزاWHO NET

 در تاریخ ۹۷/۳/۳۰ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ کلاس آموزشی نرم افزارWHO NET

  با اهداف بیماریابی دقیق در واحد کنترل عفونت و ارزیابی نتایج میکروب شناسی و استخراج آمار مقاومت های میکروبی برای گروه هدف سوپر وایزرهای کنترل عفونت کلیه مراکز درمانی استان و کارشناسان ستادی نظارت بر درمان به همت اداره تعالی خدمات بالینی این معاونت برگزار گردی.د

 

 

 

 

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳