برگزاری اولین جلسه برنامه ریزی سایت گردشگری سلامت مراکز درمانی

اولین جلسه برنامه ریزی سایت گردشگری سلامت مراکز درمانی در روز چهارشنبه تاریخ ۹۹/۳/۲۱ با حضور کارشناسان بیماران بین الملل (IPD) و کارشناسان IT مراکز و مسئولین این حوزه برگزار گردید. هدف از برگزاری جلسه بررسی اقدامات انجام شده درراستای طراحی سایت و رفع چالشهای موجود بود که پس از بحث و تبادل نظر مواردی مصوب گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳