قابل توجه کلیه متخصصین داخلی ( عمومی و کلیه فوق تخصص ها)، عفونی، اطفال و زنان و زایمان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳