قابل توجه رؤسای محترم کلیه مراکز آموزشی و درمانی بیمارستان های تابعه دانشگاه و بیمارستان های خصوصی، خیریه و وابسته به ارگان ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳