دومین جلسه تدوین متمم نقشه راه درمان

 جلسه دوم تدوین متمم نقشه راه درمان در حیطه گوش، حلق و بینی با حضورآقای دکتر هاشمی نیا رئیس انجمن ، آقای دکتر هاشمی مدیر گروه در دانشکده پزشکی و مدیر درمان ، مدیر نظارت و اعتبار بخشی و کارشناسان نظارت برگزارو نتایج مطلوبی حاصل گردید.

 

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳