۶ ﺗﺎ ۱۲ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه، ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

 اﻋﺘﯿﺎد ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرى اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﻰ و رواﻧﻰ دارد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد، درﻣﺎن ﺟﺴﻤﻰ و رواﻧﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد دوﺑﺎره ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻮاد اﻋﺘﯿﺎد آورﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

 

 اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدى و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻰ  از آن ﺗﻬﺪﯾﺪى ﺟﺪى ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮى ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ رﮐﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﮔﺮدد.

 

 

 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﺮاﻧﮕﺮي ﻫﺎى ﺣﺎﺻﻞ از آن زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺳﻘﻮط ﺑﺴﯿﺎرى از ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و اﺧﻼﻗﻰ ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻄ ﻮر ﺟﺪى ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻰاﻧﺪازد.

 

 ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻮم ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻰ ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ، ﺗﺠﺎرى و اﻗﺘﺼﺎدى در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎى اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ، اﺑﺰارى ﮐﺎرآﻣﺪ، ﻣﺆﺛﺮ و راﻫﺒﺮدى در ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت برکشور هاﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

 

 

. ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﻧﻔﻮذ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﻰ ﮐﺸﯿﺪن و اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﻰ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزى ﺑﻪ ﺣﺪى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻰ ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .

 

 

 ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر آﻧﭽﻨﺎن آرام و ﺑـﯽ ﺻـﺪا ﺑـﺮ ﺟﺴـﻢ و روان ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﻮﻟﻰ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺘﺎدى آﻏﺎز اﻋﺘﯿﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽ آورد.

 

 

 اﻋﺘﯿﺎد ﺳﺒﺐ ﺗﺒﺎﻫﻰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻣﻐﺰ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎى آﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮى ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.

 

 

اﮔﺮ درﺻﺪ ﮐﻤﻰ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﻰ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﺰﻫﮑﺎرى ﺳﻮق داده ﺷﻮﻧﺪ، بعد از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﺑﺰﻫﮑﺎران در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

 

 

 اﻋﺘﯿﺎد ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺘﺎدان را در ﺟﻬﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﻰ از اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .

 

اﺛﺮات ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮ ﺑﺪن

 

 ۱- ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر آن دﺳﺘﻪ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن را ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻫﺎ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛

 

۲- ﺗﻤﺎﻣﯽ داروﻫﺎي ﻣﺨﺪر و رواﻧﮕﺮدان، ﻣﻐﺰ و ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨـﺘـﻠﻒ ﺑـ ﺪن را ﺗـﺤﺖ ﺗـﺎﺛـﯿـﺮ ﺧـﻮد ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺗﻌﺎدل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .

 

 ۳- ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ آﻧﺪورﻓﯿﻦﻫﺎ در ﻣﻐﺰ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﺎد و ﺑﺪن او، ﺧﺎﺻﯿﺖ دﺷﻤﻦ ﮐﺸﯽ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖﻫﺎ ﮐﻪ از ﺳﻠﻮلﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﺘﺮ اﺳﺖ و زودﺗﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮد .

 

 

 ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ درﺑﺎره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

 

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﻋﺘﯿﺎد ،درمان معتادان،ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه، اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﯾﺠﺎد درآﻣﺪﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

 

 

ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﮔﺰارش ﺳﺎل دو ﻫﺰار و ﻫﻔﺖ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺣﻞ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺸﻪ اي ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد.

 

 

 ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺪود دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ ۸.۴ درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮف می کنند .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺗﺎ ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻓﺰود ﺑﺎﯾﺪ از روﺳﺘﺎﯾﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﺖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ کمک کرد .   

 

بلای فراگیر

 

معضل اعتیاد به مواد مخدر، بلای خانمان سوزی است که جوامع بشری را در چنگال مرگ آور خویش گرفتار ساخته است. این اختاپوس هراس آور، قدرت اندیشه، نوآوری، پشتکار، کوشش و سازندگی را در انسان ها به ویژه نسل جوان جامعه از بین می برد و بنیان خانوادگی و اعتقاد دینی آنان را به نابودی می کشاند. امروزه کم تر کشوری را در جهان می توان یافت که پدیده مواد مخدر و اعتیاد، مهم ترین دغدغه یا یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی اش نباشد .

 

 

 هر ساله، مبالغ هنگفتی برای مبارزه با این معضل هزینه می شود، ولی هم چنان رقم باندهای قاچاق مواد مخدر و شمار معتادان رو به افزایش است. در ایران نیز معضل مواد مخدر سال هاست که حل ناشدنی باقی مانده و با وجود مبارزه پی گیر جمهوری اسلامی با این پدیده مهلک، هنوز نتوانسته ایم بر این معضل اجتماعی غلبه کنیم.

 

 

عزم فرهنگی

 

 

صاحب نظران و اندیشمندان متعهد، حل شدن معضل اعتیاد و پدیده مواد مخدر را به مبارزه ای فراگیر و پیوسته در ابعاد نظامی، انتظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیازمند می دانند. در این میان، مبارزه ریشه دار فرهنگی، می تواند تضمین کننده بهره دهی فعالیت دیگر بخش ها باشد. با تلاش فرهنگی می توان از گسترش روز افزون اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در کشور جلوگیری کرده، از این رهگذر، سلامت فردی و اجتماعی را به کشور بازگرداند.

 

 

    تهیه و تنظیم/ دکتر شهین مرتجی

مسئول امور فرهنگی/ معاونت درمان اصفهان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳