۲۴. آيا نوزادانى كه پس از زايمان طبيعى دچار بيمارى شده ودر بيمارستان بسترى مى گردنداما هنوز دفترچه بيمه ندارند و با بيمه مادر تسويه مي شوند مشمول رايگان شدن زايمان طبيعى مى گردند؟​

پاسخ: 

​پاسخ: خیر. هزینه بستری نوزاد منفک از پرونده مادر و تحت پوشش برنامه زایمان طبیعی نیست. چنانچه نوزاد نیازمند بستری باشد، بیمارستان باید با معرفی وی به بیمه پایه مربوطه ، زمینه بیمه شدن و برخورداری او را از برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری فراهم نماید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳