۱.در خصوص عدم تمايل بخش خصوصي نسبت به عقد قرارداد وتفاهم نامه ارايه خدمات مورد نياز با تعرفه دولتي راهنمايي واراىه راهكار فرماييد ۲. ايا بخش خصوصي ملزم به همكار ي با تعرفه دولتي ميباشد

پاسخ: 

بخش خصوصی ملزم به عقد قرارداد با تعرفه دولتی نمیباشد . ولی بیمارستان باید درنظر داشته باشد که سعی کند با بخش دولتی و یا بخش خصوصی با تعرفه دولتی عقد قرارداد نماید چرا که منابع هر بیمارستان محدود میباشد و درصورت کسری بیمارستان وزارت کمکی برای جبران کسری نخواهد نمود و بیمارستان میبایست خود هزینه ها را پرداخت نماید چون از بیماران هم نمیتواند پولی دریافت کند​

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳