دریافت فایل روز چهارم کارگاه مراقبتهای پرستاری در دیالیز

دریافت فایل روزچهارم کارگاه مراقبتهای پرستاری در دیالیز
روز چهارم کارگاه
تشخیصCKD-MBD
کلسیفلاکسی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳