گرامیداشت هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی (۲۵ الی ۳۱ تیرماه )

 

 بهزيستي و رفاه اجتماعي مفهومي است كه وضعيت اقتصادي ، اجتماعي و رواني و حتي سياسي را در جهت حفظ كرامت انساني و مسئوليت پذيري افراد جامعه را در قبال يكديگر و ارتقاي توانمندي هاي آنان رادر يك جامعه نشان مي دهد و در آن بر حالاتي از قبيل سلامتي ، سعادت ، خوب بودن و شاد بودن و يا مساعدتهاي كه به صورت مادي و معنوي در قالب مجموعه اي از برنامه ها و خدمات سازمان يافته در جهت تأمين حداقل نيازهاي اساسي يك جامعه ارائه مي گردد تاكيد ميشود و با شاخص هايي چون آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان ، تغذيه ، مسكن ، اشتغال و هزينه و در آمد ، گذران اوقات فراغت و دسترسي به تسهيلات فرهنگي ، زيست محيطي و امنيت و آسايش رواني و اجتماعي بر آورد مي گردد در واقع رفاه و اجتماعي يك مفهوم كنترلي است و از جامعه در مقابل خشونت ، بيكاري فقر ، آسيب هاي رواني ، آسيب هاي اجتماعي و اقتصادي ، مراقبت و مواظبت مي نمايد و براي آحاد جامعه فرصت هاي برابر فراهم مي كند بنا بر نظر متخصصين رفاه و بهزيستي اجتماعي بصورت چند بعدي است.

  

   الف : بعد بهزيستي شامل سلامت جسمي ( مواظبت در مقابل معلوليت و بيماري و سلامت رواني ( مانند افزايش اميد به زندگي و سعادت و خوب بودن )  

                                        

 ب : بعد حقوقي ( شامل قوانين حمايت از گروه هاي آسيب ديده و آسيب پذير مانند زنان ، كودكان و نوجوانان و قوانين كيفري و جزائي در مقابل بزه کار هاو آسيب هاي اجتماعي .         

 

 ج : بعد اجتماعي شامل بهداشت رواني و سلامتي اجتماعي ، فراغت ، اشتغال ، مشاركت اجتماعي ، توسعه سرمايه اجتماعي د : بعد اقتصادي( شامل ريشه كني فقر ، توسعه اقتصادي توسعه اشتغال و مسكن ، سيستم هاي حمايت ، عدالت اجتماعي و حمايت از اقشار آسيب پذير  

 

   متولي رفاه و بهزيستي اجتماعي در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ، تعاون کار و رفاه اجتماعي است مهم ترين رسالت اين وزارتخانه ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي است كه بستر سازي در تحقق و فراگيري ، جامعيت و هماهنگي و كفايت نظام و توسعه پوشش هاي حمايتي ، امدادي بيمه اي كشور را با شش سازمان و صندوق زير مجموعه مستقيم خود به همراهي ساير نهادها و دستگاه هاي دولتي به عهده دارد دستيابي به چنين امري نيازمند عملياتهاي فرايندگرا ، آينده نگر و تعامل محورانه با مراحل مشخص و پيوسته به منظور توليد يك خروجي مهم و هماهنگ از تصميمات و برنامه ريزي ها و با بررسي عوامل داخلي و خارجي و نقاط قوت و ضعف وتهديد ها و فرصتها در سطح كلان و فرد جامعه مي باشد .

 

 

كه در قالب چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه هاي پنج ساله بروز و ظهور مي نمايد با اين مقدمه بهزيستي يك سازمان حمايتي از مجموعه وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي است كه برا اساس قوانين و مقررات موجود با ارائه خدمات پيشگيري ، اجتماعي ، توانبخشي و آموزشي درراستاي حفظ و ارتقاي شاخص هاي سعادت و رفاه و بهزيستي اجتماعي و در جهت تحقق توانمندسازي جامعه و ارتقاي كيفيت زندگي گروه هاي هدف باديدگاه تخصصي ، دانش مداري ، توسعه يافتگي و پاسخگويي فعاليت مي نمايد

 

 

در اين راستا كيفيت زندگي شرايطي است كه با تلفيق اثرات طيفهاي متنوعي از عوامل مانند تندرستي ،شادابي ، تامين حداقلي ، رضايت بخشي ، عدالت و آزادگي و آسودگي ذهني حاصل مي شود و با پاسداشت از ارزشهاي عام انساني و ارزشهاي خاص سازماني بر تحقق استراتژي هاي خود مانند كاهش نرخ معلوليت ها ، كاهش نرخ آسيب هاي اجتماعي ، كاهش وابستگي جامعه هدف به دولت ، كاهش تصدي گري دولتي ، كاهش تقاضاي مصرف و سوء مصرف مواد ، كاهش نرخ سالمندي كاهش متقاضي اقامت در مراكز شبانه روزي ، كاهش نرخ آسيبهاي رواني ، و متقابلا" در افزايش ضريب نفوذ خدمات بهزيستي ،

 

 

افزايش ضريب توانمند سازي ، افزايش رضايتمندي گروه هاي هدف ، افزايش مشاركت بخش غير دولتي ، افزايش و ارتقاء بهره وري سرمايه هاي انساني و اجتماعي با استفاده از فرصت هايي مانند فرهنگ غني اسلامي و ملي و اعتماد مردمي به نظام و ولايت و با اطلاع از تهديدهايي مانند تعدد مراكز از تصميم گيري ، فقر و نابرابري در آمد ، تغيير در الگوهاي آسيب هاي رواني و اجتماعي ، بالا بودن نرخ بيكاري ، بالا بودن نرخ حوادث ، پائين بودن سطح مهارت هاي حرفه اي و توسعه حاشيه نشيني و مهاجرت و تهاجم فرهنگي با مداخله جمعيت جوان كشور فعاليت مي نمايد.

 

 

 تهیه وتنظیم/ دکتر شهین مرتجی

                                                          مسؤل امور فرهنگی/ معاونت درمان اصفهان                                                                                                                                           

                                                                                      

 
 

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳