کنفرانس علمی «تحلیل ریشه ای مرگ مادران باردار با تمرکز بر بیماری های داخلی»

کنفرانس علمی «تحلیل ریشه ای مرگ مادران باردار با تمرکز بر بیماری های داخلی» ویژه کارشناسان ارشد،کارشناسان مامایی و دانشجویان مامایی با همکاری گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی در روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۳/۹۷ در مرکز همایش های علمی دانشگاه برگزار گردید. در این کنفرانس اعضاء محترم هیئت علمی گروه زنان، داخلی و بیهوشی دانشکده پزشکی، مطالب مربوطه در خصوص شایعترین علل مرگ مادران باردار شامل خونریزی های حین و پس از زایمان، پره اکلامپسی و اکلامپسی، آمبولی، بیماریهای قلبی و بیماریهای هماتولوژی را ارائه نمودند.

 

 

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳