کنفرانس آموزشی یک روزه ایمنی

کنفرانس آموزشی یک روزه ایمنی با عنوان شناسائی صحیح بیمار با حضور کارشناسان هماهنگ کننده ایمنی و مسئولین ایمنیمراکز درمانی استان اصفهان با هدف ارتقاء عملکرد این واحد در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۷ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ بعد ازظهربه همت اداره تعالی خدمات بالینی در این معاونت برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳