کمیسیون ماده۲۰استانی

کمیسیون ماده20استانیهشتادوسومين جلسه كميسيون ماده۲۰استاني روزشنبه مورخ۲۰/۱۲/۱۳۹۰باحضورجناب آقاي دكتر شيراني رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي ومعاون محترم درمان جناب آقاي دكتر رحيمي وسايراعضاءمحترم،دردفتر رياست دانشگاه تشكيل گرديد.

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳