کمیسیون ماده ۲۰ استانی

كميسيون ماده 20 استانی نود و پنجمین جلسه كميسيون ماده ۲۰ استاني روز شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه با حضور مدیر نظارت ، اعتباربخشی و صدور پروانه ها و ساير

اعضاء برگزار گرديد و تعداد  ۱۰۰ درخواست مورد بررسي قرار گرفت . ضمنا" جلسه بعدی کمیسیون ماده ۲۰ استانی  ۱۱ خرداد ماه برگزار خواهد شد .
 
 
كميسيون ماىه 20 استاني
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳