کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی

madeh 11 esfand 91در روز دوشنبه مورخ ۱۴/۶/۹۱ ساعت ۱۰:۳۰ صبح جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی با حضور معاون درمان،

نماینده سازمان نظام پزشکی ، نماینده معاونت غذا و دارو ، سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی اصفهان و سایر اعضاء در محل دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شد.در این جلسه پرونده های تخلفات ارجاعی از معاونتهای درمان ،غذا و دارو  مطرح و پس از بررسی ۱۶ پرونده ، تخلف کلیه پرونده های مطروحه محرز و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.
 
 
 
 madeh 11 esfand 91

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳