کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی

p_1333جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی روز دوشنبه مورخ ۲۹/۸/۹۱  با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی ، معاون درمان و نماینده سازمان

نظام پزشکی ، سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی اصفهان و سایر اعضا در محل دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شد. در این جلسه پرونده های تخلفات ارجاعی از معاونتهای درمان ،غذا و دارو مطرح و پس از بررسی ۲۹ پرونده مطروحه، تخلف ۲۸ پرونده محرز و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳